• ეს კურსი შექმნილია მენეჯერებისათვის, რომელთაც სჭირდებათ, გაიგონ
  საინფორმავიო ტექნოლოგიების როლი და პოტენციური წვლილი
  ორგანიზაციებში. ჰქონდეთ შესაძლებლობა, გამოიყენონ კომპიუტერული
  დახმარების სისტემები გადაწყვეტილებების მიღებისათვის. ეს კურსი
  განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს იმას, თუ როგორ შეიძლება დაეხმაროს საინფორმაციო ტექნოლოგია მენეჯერებს ინფორმაციის მოძიებაში, მონაცემთა ანალიზსა და გადაწყვეტილების მიღებაში. კურსი აგრეთვე ხაზს უსვამს კომპიუტერზე დაყრდნობილ ინფორმაციული სისტემის სტრატეგიულ როლს ორგანიზაციაში, ასწავლის ინფორმაციის მოპოვებისა და განვითარების საშუალებებს.
 • კურსის მიზანია მსმენელს წარმოდგენა შეუქმნას კვლევის მეთოდებზე ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა დარგში და კვლევის ჩატარებისას პროგრამული საშუალებების გამოყენებაზე.
 • Small and medium enterprises are foundation of the economy of any country. It is important for Georgia for young entrepreneurs to have al the basic knowledge needed to succeed in selected field of business.

  The course is an introduction to Entrepreneurship and covers all aspects of business development from generation of ideas to development of full-scale business plan.

  Core objective of the course is acquisition of knowledge in the fol owing areas:

  ·     General business terminology 

  ·     Methods of business idea generation and feasibility assessment 

  ·     Market research and assessment methods 

  ·     Development of business plan

  ·     Preliminary financial planning

  ·     Other topics related to foundation of an enterprise