• კურსი მიმოიხილავს: 
  - WAN ტექნოლოგიებს
  o PPP პროტოკოლი 
  o Frame Relay პროტოკოლი
  o ACLs (access control lists) და ქსელის უსაფრთხოება
  o Teleworking სერვისი
  o IP დამისამართების სერვისები
  o ქსელური პრობლემების დიაგნოსტიკა და აღმოფხვრა

 • cgic ANSI C ბიბლიოთეკის მაგალითზე CGI პროგრამირების ელემენტების შესწავლა ცვლადები, ფუნქციები და CGI სხვა ელემენტები. Libcurl ბიბლიოთეკის შესწავლა და მისი ელემენტების ინტეგრირება სხვადასხვა სახის ვებ აპლიკაციებში და მოდულებში.