მენეჯერული აღრიცხვა
(ACCT2210)

მენეჯერული აღრიცხვის შესავალი ასწავლის სტუდენტებს მენეჯერებისთვის სტრატეგიული და საოპერაციო გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ინფორმაციის გაანალიზებასა და გამოყენების მექანიზმებს. კურსის ზოგადი მიზანია ასწავლოს თუ როგორ ხდება დაგეგმვა, ხარჯების გაანალიზება, ფასების წარმოქმნა, ბიზნესის მუშაობის შემდგომი მიმართულებების განსაზღვრა, თანამშრომლების ანაზღაურებისა და წახალისების სისტემების შექმნა და ა.შ.