საინფორმაციო ტექნოლიგიები (გიგა ხოსიტაშვილი)
(CSC1160G)

 ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს ტექსტურ რედაქტორთან და ინტერნეტ-ტექნოლოგიებთან მუშაობის საკითხებს. 

 ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები

 კომპიუტერის არქიტექტურა,

 ოპერაციული სისტემა,

 ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,

 საოფისე პროგრამები


ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”