მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება
(მონაცემთა ბაზებ)

 ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

სასწავლო კურსი სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გაიღრმავონ  ცოდნა მონაცემთა  ბაზების ადმინისტრირებაში, მის მართვასა და მენეჯმენტში. კურსის ფარგლებში  მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა გამოადგებათ როგორც დამწყებ  სპეციალისტებს, ასევე ამ დარგის პროფესიონალებს. 

ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”