სტატისტიკის შესავალი კურსი
(STAT3110)

 ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

სტატისტიკის შესავალი კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს ძირითადი ალბათურ-სტატისტიკური მოდელები, მათი გამოკვლევის მეთოდები და გამოყენებები ბიზნეს-საქმიანობაში და ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

კურსი მოიცავს საფუძვლიან ინფორმაციის იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეგროვდეს სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, როგორ უნდა მოხდეს მათი პირველადი დამუშავება და ინტერპრეტაცია. აგრეთვე, როგორ უნდა მოხდეს ამ მონაცემების გააზრება, ანალიზი და ამ ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.

ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”